Versnelde overdrachtsprocedure MB artikel 164

Versnelde overdrachtsprocedure voor dossiers waarvoor bij BOFAS vzw een ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst in het kader van een sluiting/stopzetting van een tankstation is ingediend met betrekking tot de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering.

Deze info is bestemd voor de bodemsaneringsdeskundigen met cliënten die bij BOFAS een ontvankelijke aanvraag voor een tussenkomst in het kader van een stopzetting en/of sluiting van tankstationactiviteiten indienden. 

Wanneer deze cliënt een overdracht van zijn verontreinigde grond wil realiseren, wordt hij geconfronteerd met de procedure zoals voorgeschreven in het Bodemdecreet. Vermits bij een ontvankelijke aanvraag in het kader van een stopzetting, BOFAS vzw optreedt in naam en voor rekening van de aanvrager, zal de aanvrager niet voldoen aan de bepalingen van artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet vooraleer zijn bodemsaneringsproject werd opgesteld door BOFAS en hiervoor een conformiteitsattest werd afgeleverd door de OVAM. Afhankelijk van de ernst van de bodemverontreiniging kan het echter nog een aantal jaren duren vooraleer BOFAS overgaat tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Om hiervoor een oplossing te bieden, werd een afwijkende maatregel op de overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet in een ministerieel besluit vastgelegd. Dit ministerieel besluit (toepassing van artikel 164 tot afwijking van de artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet) omschrijft de afwijkende maatregelen en de procedure die gevolgd moet worden om een versnelde overdracht mogelijk te maken.

Om deze versnelde overdrachtsprocedure toe te passen werd een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan, samen met bijlagen 1 tot en met 6 en het ministerieel besluit vindt u hieronder:

Met vragen kunt u terecht bij het team Klantenbeheer via het telefoonnummer 015 284 458.

Alle relevante documenten (verbintenissen, verklaring van de bodemsaneringsdeskundige ...) moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de OVAM bezorgd worden.

Contact

Bofas vzw
Fonds voor bodemsanering van tankstations
J. Bordetlaan 166 bus 1
1140 Brussel
02 788 29 00
info@bofas.be
www.bofas.be

Veerle Arren (OVAM)
015 284 572

Ook interessant voor u