Versnelde overdrachtsprocedure Tersana

Versnelde overdrachtsprocedure voor dossiers waarvoor met TERSANA vzw een overeenkomst is afgesloten tot overdracht van een saneringsverbintenis voor de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering.

Deze informatie is bestemd voor de bodemsaneringsdeskundigen met cliënten die met TERSANA een overeenkomst tot overdracht van een saneringsverbintenis hebben afgesloten.

Wanneer deze cliënt een overdracht van zijn verontreinigde grond wil realiseren, wordt hij geconfronteerd met de procedure zoals voorgeschreven in het Bodemdecreet. Vermits bij een overeenkomst tot overdracht van een saneringsverbintenis TERSANA de verplichtingen uitvoert, zal de contractant niet voldoen aan de bepalingen van artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet vooraleer zijn bodemsaneringsproject werd opgesteld door TERSANA en hiervoor een conformiteitsattest werd afgeleverd door de OVAM. Afhankelijk van de ernst van de bodemverontreiniging kan het echter nog een aantal jaren duren vooraleer TERSANA overgaat tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Om hiervoor een oplossing te bieden, werd een afwijkende maatregel op de overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet in een ministerieel besluit vastgelegd. Dit ministerieel besluit van 15 maart 2021 (toepassing van artikel 164 tot afwijking van de artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet) omschrijft de afwijkende maatregelen en de procedure die gevolgd moet worden om een versnelde overdracht mogelijk te maken.

Om deze versnelde overdrachtsprocedure toe te passen werd een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan, samen met bijlagen 1 tot en met 7 en het ministerieel besluit vindt u hieronder: 

Met vragen kunt u terecht bij het team Klantenbeheer via het telefoonnummer 015 284 458.

Alle relevante originele documenten (aanmeldingsformulier, verbintenissen, ...) moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de OVAM bezorgd worden.

Contact

TERSANA vzw
J. Bordetlaan 164
1140 Brussel
02 776 78 75
info@tersana.be
www.tersana.be

Michiel Van Hees (OVAM)
015 284 337