Verwerken van categorie 1- en/of 2- en/of 3-materiaal

1. Definitie verwerkingsbedrijf

Bijlage I, definitie 58 van Verordening 142/2011 definieert een verwerkingsbedrijf als volgt: "bedrijfsruimten en voorzieningen voor de verwerking van dierlijke bijproducten als bedoeld in art. 24, lid 1, onder a) van Verordening 1069/2009, waar dierlijke bijproducten worden verwerkt overeenkomstig bijlage IV (en/of X)".

2. Erkenning

Verwerkers van dierlijk afval (categorie 1-, 2- en/of 3-materiaal) dienen door de OVAM erkend te worden.

De aanvraag voor de erkenning als verwerker van categorie 1-, 2- en/of 3-materiaal moet per aangetekende brief ingediend worden bij de OVAM en dient minstens volgende informatie te bevatten:

 • een omschrijving van de activiteit met vermelding van de categorie(ën) dierlijk afval
 • de administratieve gegevens van het bedrijf
 • naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient
 • adres van de aanvrager en in voorkomend geval de maatschappelijke en administratieve zetels en exploitatiezetels
 • de naam van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het bedrijf
 • de milieuvergunningstoestand
 • een grondplan met aanduiding van de verschillende bedrijfsruimtes en procesinstallaties, de reine en onreine zones en de eventuele scheiding van verschillende categorieën
 • een beschrijving van het interne controlesysteem van het bedrijf, gekoppeld aan een stroomschema met een duidelijke omschrijving van de kritische controlepunten (op basis van HACCP) en van de verwerkingsmethode(n). Indien voor methode 7 geopteerd wordt, dan moeten de staalnames en bacteriële analyses uitgevoerd worden door een door de OVAM erkend laboratorium
 • een noodplan in geval van overmacht
 • een procedure voor ijking van de meetapparatuur voor de verwerkingsparameters en een kopie van het meest recente ijkingscertificaat
 • een beschrijving van alle reinigingsprocedures, zowel van recipiënten, vrachtwagens als van bedrijfsruimten
 • een beschrijving van het traceersysteem van de materiaalstromen
 • in voorkomend geval een overzicht van de effectieve veroordelingen voor overtredingen van de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne gedurende de laatste 5 jaar

Binnen 30 dagen na het ontvangen van de aanvraag verklaart de OVAM aan de aanvrager of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Als de aanvraag onvolledig is, kan de OVAM om aanvullingen vragen. De termijn van 30 dagen start dan opnieuw nadat de OVAM de aanvullingen heeft ontvangen.

Na het ontvankelijk en volledig verklaren, moet de OVAM binnen 90 dagen uitspraak doen over de erkenning.

De erkenning bestaat uit een erkenningsbesluit waarin de OVAM de erkenningsaanvraag evalueert en waarin verwezen wordt naar de verplichtingen waaraan de verwerker volgens de Belgische en Europese wetgeving moet voldoen.

Elk erkend bedrijf krijgt bovendien een officieel OVAM-erkenningsnummer. Dit nummer wordt meegedeeld via het erkenningsbesluit.

Een erkenning geldt voor een gegeven termijn met een maximumtermijn van 5 jaar.

Als de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat niet aan de voorwaarden van het erkenningsbesluit voldaan wordt, kan de OVAM de erkenning schorsen. Deze schorsing kan gevolgd worden door de opheffing van de erkenning.

De mogelijkheid bestaat om een erkenning als verwerker van categorie 3-materiaal uitsluitend afkomstig van niet-herkauwers aan te vragen. Hiervoor moet een specifieke erkenningsprocedure gevolgd worden.

3. Melding en transport van verwerkt dierlijk afval

De verplichte melding van de aanwezigheid van dierlijk afval geldt niet voor verwerkt dierlijk afval. Voor het vervoer van verwerkt dierlijk afval moet u beroep doen op een geregistreerd vervoerder van verwerkt dierlijk afval.

4. Traceerbaarheid

De traceerbaarheid van dierlijk afval dient steeds gewaarborgd te zijn. Daarom moet zowel voor de inkomende onverwerkte als voor de uitgaande verwerkte stromen van dierlijk afval een register bijgehouden worden conform Bijlage VIII hoofdstuk IV van Verordening(EG) Nr.142/2011 en een kopie van de vervoersdocumenten van de inkomende en uitgaande stomen gedurende ten minste 3 jaar bewaard te worden.

a. Register

Verwerkers van dierlijk afval zijn verplicht om een register bij te houden dat ten minste volgende informatie bevat:

 1. de datum van ontvangst van het onverwerkt dierlijk afval
 2. de omschrijving van het materiaal en de categorie waartoe het dierlijk afval behoort
 3. de hoeveelheid materiaal
 4. de plaats van herkomst van het materiaal
 5. de naam en het adres van de vervoerder/ophaler

Het register van uitgaande stromen dient volgende informatie te bevatten:

 1. de datum waarop het materiaal op het bedrijf is opgehaald
 2. de omschrijving van het materiaal en de categorie waartoe het verwerkt dierlijk afval behoort
 3. de hoeveelheid materiaal
 4. de naam en het adres van de vervoerder
 5. de naam en het adres van de ontvanger en indien van toepassing, het erkenningsnummer

b. Vervoersdocumenten

Zowel de ophaler/vervoerder die onverwerkt dierlijk afval aanbrengt bij de verwerker, als de geregistreerde vervoerder van verwerkt dierlijk afval moeten een kopie van de vervoersdocumenten, die bij iedere vracht horen,  bezorgen aan de exploitant van de verwerkingsinstallatie.

Voor het transport van onverwerkt dierlijk afval moet het handelsdocument, als bijlage I (model handelsdocument) toegevoegd aan het Besluit dierlijk afval, als vervoersdocument gebruikt worden.

Op de vervoersdocumenten die bij elk transport van verwerkt dierlijk afval aanwezig moeten zijn, moeten volgende gegevens vermeld worden:

 • naam en adres van de inrichting waarvan het desbetreffende verwerkt dierlijk afval afkomstig is
 • de aard en de hoeveelheid van het vervoerde dierlijk afval
 • afhankelijk van de aard van het dierlijk afval het opschrift:
 • "Categorie 1-materiaal - uitsluitend geschikt voor verwijdering" of
 • "Categorie 2-materiaal - niet voor dierlijke consumptie" of
 • "Categorie 3-materiaal - niet voor menselijke consumptie"
 • de identificatie van de geregistreerde vervoerder
 • naam en adres van de vergunde en/of erkende bestemming van het dierlijk afval

Een eerste exemplaar van dit vervoersdocument is bestemd voor de exploitant van de verwerkingsinstallatie die afstand doet van het dierlijk afval, het tweede is bestemd voor de vervoerder/ophaler en moet het transport vergezellen, het derde is bestemd voor de exploitant van de eindbestemming. Zowel de exploitant van de verwerkingsinstallatie, de vervoerder, als de exploitant van de eindbestemming moeten hun kopie van dit vervoersdocument gedurende een periode van 3 jaar bewaren en ter inzage houden van de toezichthoudende overheid.  Het verwerkingsbedrijf is verplicht om zowel het aanvoer- als afvoerregister als de handelsdocumenten van de aangevoerde onverwerkte stromen en de vervoersdocumenten van de afgevoerde verwerkte stromen ten minste 3 jaar bij te houden, zodat zij aan de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd wanneer nodig.

5. Specifieke voorwaarden voor de verwerking van categorie 1-materiaal

Categorie 1-materiaal moet, behalve als het om hele kadavers gaat, onmiddellijk na de productie door de producent worden gedenatureerd met methyleenblauw. Al het categorie 1-materiaal moet verwerkt worden in een vergunde inrichting voor de (co-)verbranding van afvalstoffen of mag eerst in een erkende inrichting met warmte behandeld worden om vervolgens verwerkt te worden in een vergunde inrichting voor de (co-)verbranding van afvalstoffen.

6. Gescheiden inzameling

Het is verboden dierlijk afval te mengen met ander materiaal dan dierlijk afval op een andere plaats dan in een daartoe vergunde en erkende inrichting, tenzij het dierlijke bijproducten betreft die dezelfde bestemming dienen te krijgen.

7. Bepalingen van Verordeningen DBP

Deze verordening beschrijft de specifieke voorwaarden waaraan een verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval moet voldoen:

Verwerkingsbedrijven C1 en C2 V1069/2009
art 25 punt 123
art 28
art29
V142/2011
art 8
art 9
Bijlage IV hoofdstuk I
- afdeling 1
- afdeling 2
- afdeling 3
Bijlage IV hoofdstuk II
- afdeling 1
- afdeling 2
- afdeling 3
Bijlage IV hoofdstuk III
Bijlage IV hoofdstuk IV
Verwerkingsbedrijven C3 V1069/2009
art 25 punt 123
art 28
art29
V142/2011
art 8
art 9
Bijlage IV hoofdstuk I
- afdeling 1
- afdeling 2
- afdeling 4
Bijlage IV hoofdstuk II
- afdeling 1
- afdeling 2
- afdeling 4
Bijlage IV hoofdstuk III
Bijlage IV hoofdstuk IV

 Contacten :

dienst Ketenbeheer en lokale besturen (OVAM)
Tel 015 284 356
Fax 015 284 349
info@ovam.be