Vilvoorde -Lange Molenstraat - gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Lange Molenstraat, Vissersstraat en het Portaelsplein in Vilvoorde. De site omvat vier kadastrale percelen. U vindt deze op het detailplan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In 1880 werd er op deze locatie een kopergieterij met een gashouder opgericht. In deze gashouder stockeerde men verlichtingsgas dat men gebruikte om de kopergieterij en een fabriek op een naastliggend perceel te verlichten. In een latere fase bouwde men nog twee andere gashouders. Het is niet duidelijk of er op de site eveneens gas werd geproduceerd.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige kopergieterij met als nevenactiviteit gasproductie, Lange Molenstraat–Visserstraat–Portaelsplein in Vilvoorde'. Op 6 mei 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit en een lijst met de betrokken percelen terug bij de publicaties.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn geweest waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). De OVAM neemt de bodemonderzoeken die noodzakelijk zijn voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een siteonderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Klik hier voor algemene info over woonzones.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied,  besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Uit deze (beperkte) onderzoeksinspanningen blijkt dat het grondwater verontreinigd is met arseen, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, minerale olie, cyanide, acenaftyleen, chryseen, fluorantheen, fluoreen, indeno(123-cd)pyreen en nafthaleen. Er wordt eveneens een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel is het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in opmaak: we onderzoeken de bodemkwaliteit op de percelen van de voormalige gassite. De bodemsaneringsdeskundige neemt in de eerste plaats bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van de risicozones. Dat zijn bijvoorbeeld de gashouders en de productiezones. Hij neemt ook stalen in de niet-risicozones. Zo krijgt hij een beeld van de volledige site. Indien de deskundige verontreiniging aantreft, brengt hij deze gedetailleerd in kaart en bekijkt de OVAM of er bodemsanering noodzakelijk is.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Nic Van den Heuvel

Bodemsaneringsdeskundige: ABO nv

Luchtfoto terrein gasfabriek
VilvoordeGassite
Contact

Nic Van den Heuvel
015 284 545

ambtshalve@ovam.be