Vilvoorde-Machelen: aanpak grondwaterverontreiniging

Aanpak regionale grondwaterverontreiniging in Vilvoorde-Machelen

Uit meerdere bodemonderzoeken blijkt dat het grondwater op verschillende terreinen in de regio Vilvoorde-Machelen vervuild is. De vervuiling bestaat voornamelijk uit gechloreerde solventen. Vooral voormalige industriële activiteiten vormen de oorzaak van deze vervuiling. Omdat het om een complexe verontreiniging gaat, werd besloten om via grondwateronderzoek en -sanering de vervuiling op de 650 terreinen tegelijkertijd aan te pakken. Het gebied wordt afgebakend in het noorden door de Vuurkruisenlaan en de Vilvoordelaan, ten oosten door de Woluwelaan, ten zuiden door de gewestgrens van het Brussels Gewest en ten westen door de Willebroekse Vaart (zie de kaart bij publicaties).

Voor de opmaak van een regionaal beschrijvend bodemonderzoek stelde de OVAM Tauw België nv als erkend bodemsaneringsdeskundige aan. In een eerste fase die werd afgerond in 2014 werd de omvang van de verontreiniging in kaart gebracht. In een tweede fase worden de bronzones geïdentificeerd die hebben bijgedragen tot de regionale verontreiniging.

Pilootproeven

Om de haalbaarheid van stimulatie van de natuurlijke afbraak na te gaan, voerden we twee pilootproeven uit. Voor de uitvoering van de pilootproef identificeerden we twee zones. Een eerste locatie bevindt zich in de middenberm van de Schaarbeeklei in Vilvoorde (zone 1) ter hoogte van het Renaultgebouw. De andere locatie bevindt zich aan de Emmanuellaan in Machelen (zone 2) op een parking (VTR-parking).

In zone 1 troffen we benzeen en laaggechloreerde chloorethenen (1,2 DCE en VC) aan. Deze verontreinigingen zijn onder aerobe omstandigheden afbreekbaar. We injecteerden met zuurstofafgevende componenten.

Voor zone 2 troffen we het moederproduct (TCE) en de dochterproducten (1,2 DCE en VC) in hoge concentraties aan. Hier kozen we voor een anaerobe afbraak van de componenten. Er werd geïnjecteerd met waterstofafgevende componenten.

De injecties werden in maart 2011 uitgevoerd als een directe push aan de hand van een sonische boorstelling (zie foto). De kwaliteit van het grondwater wordt gedurende twee jaar opgevolgd. De resultaten van de pilootproef tonen aan dat met zowel een aerobe als een anaerobe stimulatie van de natuurlijke afbraak, de aanwezige VOCl-verontreiniging effectief en efficiënt afbreekt. Deze resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het bodemsaneringsproject. 

Top Noordrand

Dit gebied maakt eveneens deel uit van Top Noordrand. Een territoriaal ontwikkelingsprogramma brengt relevante belanghebbenden samen om in dit gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen.

www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand