Voormalige stortplaats, Beekstraat in Lokeren

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 6 gronden gelegen aan de Beekstraat nummers 97 tot 105. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van 1962 tot 1967 werd er op bovenvermelde gronden een stortplaats uitgebaat voor niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen. Nu is deze voormalige stortplaats grotendeels bewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat 21 maart 2014 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht en op kosten van de OVAM. De bodemsanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd. 

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

In 2011 werd er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op één van de gronden. Op deze grond werd een verontreiniging vastgesteld met minerale olie, PAK, zware metalen en EOX. Tijdens het site-onderzoek werd de bodemverontreiniging verder in kaart gebracht. Over heel de locatie werd bodemverontreiniging vastgesteld met parameters die gelinkt worden aan de voormalige stortplaats, zowel in het vaste deel van de aarde als in het grondwater. Op de 6 gronden is er een bodemsanering noodzakelijk.

Bodemverontreiniging aangetroffen op heel de site

Op alle percelen werd een bodemverontreiniging met minerale olie, naftaleen, andere poly-aromatische koolwaterstoffen, kwik, zink en andere zware metalen aangetroffen in het vaste deel van de aarde. Voor minerale olie, naftaleen, kwik en zink is er een bodemsanering noodzakelijk.

Door de bodemverontreiniging met kwik op alle gronden is het in afwachting van sanering aangewezen om contact met de huid bij spelende kinderen te vermijden, geen groenten te telen, ingestie van bodem en stof te vermijden door het gebruik van handschoenen in de tuin, stofvorming in de tuin te vermijden en regelmatig de woning met nat te poetsen.

Bodemverontreiniging aangetroffen op de grond aan de Beekstraat 105

Op deze grond werd er, bijkomend aan bovenvermelde bodemverontreiniging voor de hele site, ook asbest aangetroffen in het vaste deel van de aarde. Er gaat geen direct risico uit van deze bodemverontreiniging, maar er ontstaat wel een risico bij eventuele grondwerken. Bodemsanering van de asbest verontreiniging is noodzakelijk.

Bodemverontreiniging aangetroffen op de gronden aan de Beekstraat 103 en 103A

Op deze gronden werden er, bijkomend aan bovenvermelde bodemverontreiniging voor de hele site, een bodemverontreiniging van arseen, minerale olie en naftaleen aangetroffen in het grondwater. Voor de bodemverontreiniging met naftaleen is bodemsanering noodzakelijk.

Bodemverontreiniging aangetroffen op de grond aan de Beekstraat z/n

Op deze grond werd er, bijkomend aan bovenvermelde bodemverontreiniging voor de hele site, een bodemverontreiniging van minerale olie aangetroffen in het grondwater. Voor deze bodemverontreiniging met minerale olie is bodemsanering noodzakelijk.

Voor meer details verwijzen wij naar het conformiteitsattest. Deze vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging zoals hierboven beschreven wordt door de OVAM gesaneerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering is er op gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop wordt gesaneerd, wordt bepaald in een bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdende met de situatie op uw grond. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake onder andere efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

De betrokkenen ontvangen een kennisgeving van de gekozen techniek waarbij zij de mogelijkheid krijgen om eventuele opmerkingen aan de OVAM over te maken.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringsprojecten.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. Wij informeren de betrokkenen tijdig over de start van deze werken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringswerken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de OVAM.

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
sites@ovam.be
dossiernummer 36351

Bodemsaneringsdeskundige
Grontmij Belgium nv