Voormalige stortplaats in Beersel/Lot

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie is gelegen tussen de straten Klarissenbos, Beerstelstraat en de oprit Lot van de buitenring rond Brussel. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u  bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze site werd niet-gevaarlijk huishoudelijk afval gestort in de periode 1946 - 1955. Nadien werd de locatie verkaveld en bebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 25 januari 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het site-onderzoek werden een groot aantal boringen uitgevoerd, verspreid over de ganse site. Op meerdere plaatsen werd stortmateriaal vastgesteld op variabele diepte tussen 20 cm en 3 m onder het maaiveld. De stortplaats situeert zich ter hoogte van de woningen en het weiland, maar niet ter hoogte van het achterliggende akker.

In het vaste deel van de aarde werd in meerdere bodemstalen een verontreiniging met zware metalen vastgesteld. Deze bodemverontreiniging bevindt zich hoofdzakelijk in de stortmateriaalhoudende grond en is gerelateerd aan het stortmateriaal. In de leeflaag (dit is de toplaag) werd geen overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld. In het grondwater werd, op een beperkte verhoging voor enkele parameters die vaker in landbouwzone worden teruggevonden na, geen verontreiniging vastgesteld. De risico-evaluatie besluit dat er geen sprake is van een risico voor de mens of het milieu. De betrokken percelen moeten niet gesaneerd worden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen.U kunt ook de OVAM contacteren.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458
sites@ovam.be
dossiernummer 17890

Bodemsaneringsdeskundige
URS Belgium nv