Voormalige suikerfabriek Beveren

Woonzone 'Voormalige suikerfabriek' in Beveren/Kallo

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 42 kadastrale percelen gelegen aan de Fabriekstraat 34 tot 42 en 48 tot 52, de Jan Frans Faveletstraat 1 tot 7, 2 en 10 tot 20 en de Perelstraat 1 tot 15 en 4 tot 26 in Beveren – Kallo.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. Als bijlage bij het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Sinds begin vorige eeuw tot begin jaren '70 was er een suikerfabriek actief. Begin jaren '90 werd de locatie verkaveld om er woningen op te bouwen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 26 november 2013 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Het site-onderzoek werd conform verklaard op  21 september 2015 en werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De bodemsanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

U vindt dit sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

In het verleden zijn er een 6-tal bodemonderzoeken uitgevoerd. Er werd een overschrijding van de bodemsaneringsnorm aangetroffen waarvoor verder onderzoek noodzakelijk is. Het gaat om een verontreiniging van minerale olie en PAK in het vaste deel van de aarde tussen 1,5 meter en 2 meter diep en van naftaleen in het grondwater. Deze bodemverontreiniging werd tijdens het site-onderzoek bevestigd en verder in kaart gebracht. Tijdens de 7 fasen veldwerk werd op heel de locatie verhoogde concentraties aan zware metalen en poly-aromatische koolwaterstoffen vastgesteld die op de meeste gronden geen risico vormen.

Voor de gronden ter hoogte de Jan Frans Faveletstraat 8 en 10 is bodemsanering noodzakelijk door de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met koolteer en teerolie. Deze bodemverontreiniging wordt aangetroffen tussen 1 en 5 meter diepte. Deze vormt geen risico voor de mens, maar toont wel een verspreidingsrisico waardoor bodemsanering toch noodzakelijk is.

Hoe pakt de OVAM bodemsanering aan?

De vastgestelde bodemverontreiniging zoals hierboven beschreven wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering is er op gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er wordt gesaneerd, bepaalt het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdende met de specifieke situatie. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken onder meer efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

Het bodemsaneringsproject werd goedgekeurd in augustus 2017.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringsprojecten.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen tijdig  over de start van deze werken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringswerken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen of neem contact op met de OVAM.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 58587

Bodemsaneringsdeskundige
Grontmij Belgium nv