Gecombineerd oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO)

Wat

Om de procedure te verkorten, kan het interessant zijn oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) te combineren. In dat geval kan de bodemsaneringsdeskundige de verontreiniging, aangetroffen in het oriënterend bodemonderzoek, meteen afperken met bijkomende boringen of peilbuizen. Vervolgens gaat de deskundige na of er een saneringsnoodzaak is voor de verontreiniging. De resultaten worden in een rapport van gecombineerd OBBO aan de OVAM bezorgd.

Wie?

Een gecombineerd OBBO moet worden uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige type 2.

Hoe?

Een bodemsaneringsdeskundige type 2 moet het gecombineerd OBBO uitvoeren volgens de standaardprocedure van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.

Beoordeling OVAM

De OVAM toetst het rapport aan haar voorschriften en beslist binnnen de 60 dagen na het indienen of het voldoet. Indien nodig vraagt ze aanvullingen. Zo waakt ze over de kwaliteit van de dienstverlening die de bodemsaneringsdeskundigen aan hun klanten leveren.