Wat is een schadegeval?

Definitie schadegeval

Het Bodemdecreet (27 oktober 2006) definieert "schadegeval" als "onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging"

Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het ontdekken van een oude stookolieverontreiniging of stortplaats NIET als schadegeval wordt gezien.

Vereenvoudigde procedure

De behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen kan via vereenvoudigde procedure verlopen als voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  • Het schadegeval werd binnen de termijn van veertien dagen gemeld  bij de bevoegde overheid nadat ze zich heeft voorgedaan en
  • waarbij de effectieve behandeling van de bodemverontreiniging maximaal honderdtachtig dagen duurt.

Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt de gewone procedure uitgevoerd waarbij de saneringsplichtige een beschrijvend bodemonderzoek laat uitvoeren.

Wie moet de maatregelen uitvoeren?

De verplichting om onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige de maatregelen tot behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen uit te voeren, rust op de saneringsplichtige. Dit is:

  • de exploitant, als op de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam, een inrichting gevestigd is die vergunnings- of meldingsplichtig is;
  • bij gebrek aan een exploitant: de gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam;
  • bij gebrek aan een exploitant en gebruiker: de eigenaar van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam.

Wetgeving

Artikel 74 t/e/m 82 van het Bodemdecreet behandelen de regeling bij schadegevallen. U vindt steeds de meest recente wetgeving via de navigator wetgeving van emis-vito.

Contact

Afdeling Doelgroepgericht Saneren
Team Lokale en bovenlokale besturen
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
015 284 488
schade@ovam.be