Week van de afvalophaler en recyclagepark: Daarom sorteren wij!

  • 19 november 2019

Deze week is het de week van de afvalophaler. De OVAM wil daarbij haar appreciatie uitdrukken voor alle inzamelaars die dag in en uit in de weer zijn om ons afval in te zamelen.  Daarnaast is dit ook een mooie gelegenheid om extra aandacht geven aan het belang van afval sorteren.

Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden aan de afvalinzamelaar. Daardoor houden de materialen het best hun waarde en kan er optimaal gerecycleerd worden. Dat is goed voor het milieu, maar ook belangrijk voor onze economie. Veel materialen worden namelijk steeds schaarser.

Afval sorteren is dus een verplichting, zowel voor bedrijven als voor huishoudens. Papier en karton, pmd, glas, hout, metalen, … al deze afvalfracties kunnen goed worden gerecycleerd en moeten daarom apart worden aangeboden voor selectieve inzameling.

Toch is het restafval niet vrij van deze materialen. Meer zelfs, uit sorteeranalyses van het restafval, zowel bij gezinnen als bij bedrijven blijkt dat aanzienlijke percentages van het ingezamelde materiaal eigenlijk niet in het restafval hoort en gesorteerd zou moeten worden. Hierdoor gaan er te veel grondstoffen verloren. Daarom formuleerde de Vlaamse Regering in het regeerakkoord de ambitie om die hoeveelheid recycleerbaar materiaal in het restafval met de helft te verminderen. De OVAM zal daarbij het voortouw nemen en de nodige beleidsinitiatieven ontwikkelen om dat te realiseren.

Zo zullen we naar de bedrijven onze communicatie-inspanningen over sorteren verderzetten. Maar we versterken ook de rol van de private inzamelaars die het afval bij bedrijven ophalen. We maken samen met de sector afspraken over welke informatie de afvalinzamelaar zijn klanten moet geven over sorteren aan de bron. En we bekijken ook welke inspanningen de inzamelaars van restafval moeten doen om te vermijden dat in de containers nog teveel recycleerbaar afval wordt meegenomen. Dit alles krijgt vorm in een code van goede praktijk voor de inzameling van bedrijfsrestafval. 

Voor het huishoudelijk afval zijn het  de lokale besturen  die de inzameling organiseren. Met de lokale besturen werden in het verleden al afspraken gemaakt over de vermindering van het huishoudelijk restafval op hun grondgebied. Elke gemeente heeft een eigen doelstelling te halen. Gemeenten die nog te veel restafval produceren , worden nauw opgevolgd door de OVAM.

Thuis of op het werk, sorteren is dus wel degelijk belangrijk en een verplichting. Uw  afvalophaler  kan u helpen om deze verplichting na te komen door u goed te informeren en u attent te maken op eventuele sorteerfouten.   In de week van de afvalophaler vragen we dus graag alle respect voor de man of vrouw die uw afval mooi gesorteerd komt oppikken of u begeleidt op het recyclagepark en daarmee een steentje bijdraagt aan de circulaire economie.