Werkgroep Natuur

BeNeKempen is een grensoverschrijdend discussieforum gecoördineerd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) en het Nederlandse AbdK (Actief Bodembeheer de Kempen). Het zoekt en onderzoekt alternatieve beheers- en saneringsconcepten om de verontreiniging door zware metalen in de Kempen op te lossen. Vijf werkgroepen richten zich elk op een facet van de problematiek: de natuur is er één van.

In de Kempen bevinden zich verschillende waardevolle natuurgebieden. Bij onderzoeken zijn in planten, bodemdieren en vogels verhoogde gehalten zware metalen aangetroffen. Dit is een aanwijzing voor de ophoping van verontreiniging in de voedselketen, wat gevaar oplevert voor het functioneren van het ecosysteem. De Kempense natuurgebieden zijn extra gevoelig voor verontreiniging, door het feit dat de bodem in het gebied voornamelijk uit zandgrond bestaat. Momenteel zijn de technieken nog onvoldoende uitgebalanceerd om de verspreiding van zware metalen in de natuur tegen te gaan. Uit overleg met wetenschappers, administraties en natuurbeheerders bleek dat er vooral nood was aan praktische maatregelen voor natuurbeheerders die geconfronteerd worden met de zwaremetalenverontreinigingen in de Kempen. De werkgroep Natuur in het kader van BeNeKempen maakte een aantal praktische leidraden op voor het natuurbeheer: stuifduinen en hun invloed op de verspreiding van zware metalen, arbeidsveiligheid van veldwerkers in natuurgebieden, verwerking en afzet van maaisel en hout afkomstig van natuurbeheer, welzijn van grazers ingezet voor natuurbeheer en zinkassenwegen in natuur- en bosgebieden.

Alle informatie van de Werkgroep Natuur werd op een overzichtelijke manier samengebracht op de aparte website BeNeKempen Natuur.