Wijnegem Krommelei

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 11 percelen en is gelegen aan de Krommelei 1 tot 23 (onpare zijde) in Wijnegem. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de jaren 1950 was er op deze locatie een gemeentelijk stort van de gemeente Borgerhout. De meeste huizen werden er gebouwd in de jaren 1960.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 30 juni 2006 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op de pagina.

Het siteonderzoek werd uitgevoerd op initiatief en op kosten van de gemeente Wijnegem. Dit bodemonderzoek werd goedgekeurd op 23 juli 2008.

Alle eigenaars en bewoners kregen een brief met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier U kunt ook contact opnemen met de OVAM.

Wat zijn de resultaten?

In de achtertuinen van de woningen was de aanwezige stortlaag duidelijk waarneembaar. Deze komt voor tot een diepte van 1,5 tot 2 meter en vertoont verontreiniging met zware metalen (cadmium, koper en lood) en met PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen). Omdat er boven deze stortlaag een zuivere 'leeflaag' voorkomt, vormt de stortlaag geen risico voor de gezondheid, ook niet voor de bewoners met een moestuin.

In de voortuintjes werden op sommige plaatsen verbrandingsassen waargenomen waarmee de opritten destijds werden verhard. De laag komt niet op alle percelen voor. Ze bevindt zich op een diepte van ongeveer 1,5 meter en bevat lood, zink en koper en verontreiniging met PAK. Ook hiervoor heeft het onderzoek aangetoond dat er een leeflaag voorkomt die niet verontreinigd is zodat er geen risico is voor de gezondheid.

Er werd geen ernstige verontreiniging vastgesteld in het grondwater.

We besluiten dus dat er verontreiniging aanwezig is in de ondergrond, maar dat er geen risico is voor de gezondheid van de bewoners.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM of met de gemeente Wijnegem.


 

 

 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 26355

Gemeente Wijnegem
Dienst ruimtelijke ordening
03 288 21 50
ruimtelijke.ordening@wijnegem.be

Bodemsaneringsdeskundige
Libost-groep nv