Wijnegem Vaartdijk

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie is gelegen in Wijnegem aan de Vaartdijk 65 tot 75, Veldstraat 94, 96 en 98 en de Lange Kruisweg 49, 51 en 53. Het gaat over 12 bewoonde percelen waar in het verleden risico-activiteiten werden uitgevoerd.

Een gedetaileerd plan en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In bijlage 1 van het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Tussen 1862 en 1900 was er op deze 12 percelen de petroleumdistillatie Bien et De Vooght, een fabriek voor zuivering van petroleumolie en minerale olie door middel van destillatie en wastoren. Nadien was de wolververij Krekels – Henry er actief tot 1930. Na deze industriële activiteiten was de site een hele tijd braak onbenut tot in 1986 de verkavelingsvergunning werd opgemaakt.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De 12 percelen werden opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 17 februari 2011 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 7 februari 2013 werd een aanvulling gepubliceerd waarbij 2 percelen extra werden toegevoegd. U vindt de sitebesluiten en de bijlagen bij de publicaties rechts van de pagina.

De OVAM financierde het volledige siteonderzoek. 

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Een bodemsanering is niet nodig.

Tijdens het bodemonderzoek voerde de deskundige verspreid over de ganse site een groot aantal boringen uit en nam hij stalen van de grond en het grondwater. Op sommige locaties werd een brandstofgeur vastgesteld op een diepte variërend van 1 tot 5,5 meter onder het maaiveld. De analyses bevestigen een verontreiniging met minerale en vluchtige olie, heptaan, hexaan, octaan en xyleen.

Er zijn 2 verontreinigingskernen:

  • De westelijke verontreinigingskern bestaat uit een verontreiniging van het vaste deel van de aarde met minerale olie, vluchtige olie, hexaan, heptaan en octaan en uit een verontreiniging van het grondwater met vluchtige olie.
  • De oostelijke verontreinigingskern bestaat uit een verontreiniging van het vaste deel van de aarde met minerale olie en hexaan en uit een verontreiniging van het grondwater met vluchtige olie en xylenen.

De verontreinigingen werden in kaart gebracht en er werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd. Bij deze evaluatie werd gekeken naar de humaan-toxicologische, de ecologische en naar de mogelijke verspreidingsrisico's.

De verontreinigingen zijn zeer waarschijnlijk ontstaan door de voormalige aanwezigheid van de petroleumdestillatiefabriek. Gezien na deze activiteiten het terrein werd opgehoogd bij de aanleg van het Albertkanaal, is de toplaag van de aarde niet verontreinigd. Er is geen rechtstreeks contact mogelijk met de verontreinigingen.
Omdat de vastgestelde stoffen een vluchtig karakter hebben, werden binnenluchtmetingen uitgevoerd in 2 open kelders. Hieruit bleek dat de concentratie aan verontreinigende stoffen de norm niet overschrijdt. Er werden eveneens bodemluchtmetingen uitgevoerd ter hoogte van het centrum van de westelijke verontreinigingskern.
Ook het water uit een grondwaterput (11 meter diepte) die gebruikt wordt voor het vullen van de siervijver, werd onderzocht. Het grondwater in deze put is niet verontreinigd.

Uit deze metingen bleek geen humaantoxicologisch risico. Er zijn ook geen ecotoxicologische- en verspreidingsrisico's. 

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.