Wijnegem - Voormalige zavelgroeve Merksemsebaan - Ertbruggestraat

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 23 percelen, gelegen op de hoek van de Ertbruggestraat en de Merksemsebaan in Wijnegem. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In 1959 werd een vergunning afgeleverd voor de opvulling van een zavelgroeve met straatvuil voor de betreffende percelen. Dit was de aanleiding voor de uitvoering van een globaal bodemonderzoek op deze locatie.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 20 december 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op de pagina.

Het onderzoek werd voor 75% gefinancieerd door de gemeente Wijnegem, de overige 25% nam de OVAM voor haar rekening.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de betrokken percelen toch niet gelegen zijn op een voormalige stortplaats, maar dat deze stortplaats zich buiten de site bevond. In geen enkele boring werd namelijk bodemvreemd materiaal vastgesteld dat zou linken aan mogelijke stortactiviteiten. Ook uit de analyseresultaten op de stalen van grond en grondwater, blijkt niet dat er ooit een stortplaats was. Het onderzoek is afgerond en ook in de toekomst is verder bodemonderzoek niet noodzakelijk.
De OVAM heeft beslist dat de betrokken percelen niet langer als risicogronden worden beschouwd, tenzij er uiteraard andere activiteiten werden/worden uitgevoerd die bodemverontreinigend kunnen zijn.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM of met de gemeente Wijnegem.
 

 

 

 

Contacten

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284  458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 17961

Gemeente Wijnegem
Dienst ruimtelijke ordening

03 288 21 50
ruimtelijke.ordening@wijnegem.be

Bodemsaneringsdeskundige
Arcadis Belgium nv