Wijziging milieuheffingen vanaf 01 juli 2017

Het Vlaamse Parlement besliste op 30 juni 2017 om vanaf 1 juli 2017 de volgende wijziging inzake de milieuheffingen door te voeren (Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 gepubliceerd in staatsblad van 3 juli 2017):

het invoeren van een nultarief voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van afvalstoffen afkomstig van door de OVAM goedgekeurde Enhanced Landfill Mining-projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het ELFM-project betreft een stortplaats;
  • de afgraving en herontwikkeling is opgenomen in een bodemsaneringsproject of levert een grondstoffen-, energie- of ruimtewinst op.