Woonzone voormalige Stortplaats De Wijngaard in Herentals

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen aan de Druivenstraat, Rankenstraat, Trosstraat en Wijngaard in Herentals.

Een plan waarop de locatie is aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie werd van 1950 tot 1976 een stortplaats uitgebaat voor gemengde niet-gevaarlijke huishoudelijke vaste afvalstoffen met hoog gehalte aan organisch/bioafbreekbaar en anorganisch afval. Het betreft een ondergrondse stortplaats.
De eerste bouwvergunning voor deze locatie dateert van 1959 en betreft de bouw van de school aan de Wijngaard. De volgende bouwvergunning dateert uit 1993 voor de bouw van een woning. Sindsdien zijn er meerdere woningen gebouwd op de site. Een erkende bodemsaneringsdeskundige heeft in opdracht van de OVAM, op basis van luchtfoto's en een terreinbezoek,  20 percelen aangeduid als risicogronden.

Hoe pakte de OVAM deze woonzone aan?

De  gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 december 2016. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. Het werd conform verklaard op 7 juni 2017. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Het siteonderzoek is afgerond. Er is geen bodemsanering nodig omdat er geen risico's uitgaan van de verontreiniging.
Tijdens het bodemonderzoek werden meerdere stalen van de bodem en van het grondwater genomen. Hieruit bleek dat de voormalige huishoudelijke stortplaats zich situeerde ter hoogte van de school (voormalige voetbalveld) en drie aangrenzende percelen in de Rankenstraat (1-3-5).

In het vaste deel van de aarde werd ter hoogte van de voormalige stortplaats een verontreiniging van benzo(a)pyreen (PAK), koper, lood en zink (zware metalen) vastgesteld..

Er werd geen bodemverontreiniging vastgesteld waarvoor bodemsaneringswerken noodzakelijk zijn. In de toplaag werd geen overschrijding van de bodemsaneringsnormen vastgesteld.

Volgende gebruiksadviezen worden geformuleerd voor de percelen die liggen op de voormalige huishoudelijke stortplaats:

  • Bij grondverzet dient steeds advies gevraagd te worden aan een erkend bodemsaneringsdeskundige.
  • Het is aangewezen om de aanwezige verharding of niet-verontreinigde toplaag in stand te houden. Zodra de verharding wordt verwijderd, moet een nieuwe risico-evaluatie worden uitgevoerd. Desgevallend moet de verontreiniging dan wel gesaneerd worden.
  • Het is aangewezen om het terrein niet te gebruiken voor het telen en consumeren van groenten: geen groententuin tenzij voldoende dikke laag (50 cm) propere teelaarde wordt aangebracht.
  • Bij aanleg van leidingen in de verontreinigde zone dienen werknemers de nodige beschermingsmaatregelen in acht te nemen.

Deze adviezen worden gegeven uit voorzichtigheid. In de toplaag (bovenste 25 cm) op de percelen waar gestort werd, werden geen overschrijdingen van de bodemsaneringsnormen vastgesteld.

Op het schoolterrein is de oppervlakte met onverhard terrein waar stortmateriaal aanwezig is, heel gering. Tijdens herinrichtingswerken werd ter hoogte van het voormalig voetbalterrein in de school reeds een deel van het stortmateriaal ontgraven.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen.  U kunt ook de OVAM contacteren.