Woonzone Aalst

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 464 gronden, verspreid over 24 locaties in Aalst.

Een overzichtsplan waarop de 24 locaties werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Er werden diverse activiteiten uitgevoerd zoals steenbakkerijen, textielnijverheid, ledernijverheid, chemische nijverheid, metaalnijverheid, een modder- en slijkdepot, een garage/carrosserie bedrijf en opslag mazout. Op de lijst met de betrokken percelen bij de publicaties rechts van deze pagina, vindt u welke activiteit op elke grond werd uitgevoerd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat 7 maart gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek wordt op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De eventuele sanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat is de tijdsplanning?

De plaatsbezoeken starten na de bewonersvergadering van 21 maart 2016.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

Contactgegevens eigenaars

De OVAM vraagt aan de eigenaars en gebruikers van de betrokken percelen om hun contactgegevens en informatie over hun grond aan de bodemsaneringsdeskundige Envirosoil over te maken.

Hiervoor kunnen zij gebruik maken van het webformulier.

 

Ook interessant voor u
Contact

OVAM – Klantenbeheer
015 284 138
woonzones@ovam.be
dossiernummer 71625

Bodemsanerings-
deskundige

Envirosoil NV