Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park in Aalst

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen aan het Baron Romain Moyersoen Park 28 tot 31, 33 en 35.

Een plan van deze locatie en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie is een gemeentelijke stortplaats aanwezig voor huishoudelijk afval. Er zijn weinig historische gegevens gekend over deze stortplaats maar vermoedelijk werd gestort vanaf eind de jaren 1940 tot de jaren 1960. De laaggelegen Meersen werden drooggelegd en bouwrijp gemaakt door ze op te vullen met huishoudelijk afval. De stortplaats werd in kaart gebracht in opdracht van de OVAM door bodemsaneringsdeskundige TEC NV.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2016. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 20 december 2016. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek werden stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater. Er werd een lichte verhoging van zware metalen vastgesteld, maar niet van die aard dat voor deze verontreiniging verder bodemonderzoek noodzakelijk was.

Daarnaast werd op één perceel een verontreiniging met minerale olie, zowel in het vaste deel van de aarde als in het grondwater, vastgesteld. De bron van deze verontreiniging is ook de voormalige stortplaats. De verontreiniging werd door de bodemsaneringsdeskundige verder in kaart gebracht. Daarnaast werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd.
De conclusie van deze studie is dat er geen sprake is van een ernstige aanwijzing dat deze historische bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt.

Er zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.