Woonzone 'Begijnhoflaan' in Gent

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen aan de Begijnhoflaan 360 tot 486 (even huisnummers) en de Noordstraat 2 tot 36 (even huisnummers) in Gent.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In deze woonzone werden geen risico-activiteiten uitgevoerd zoals voormalige fabrieksactiviteiten of een voormalige stortplaats. De reden waarom deze locatie onderzocht wordt, is de ophoging van het terrein met mogelijk verontreinigd materiaal in het verleden.

De verontreiniging kwam aan het licht tijdens een bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van garage-activiteiten ter hoogte van de Begijnhoflaan 422. Er werd geen verontreiniging vastgesteld die gelinkt is aan de garage-activiteiten.  Wel werd een loodverontreiniging, gelinkt aan puinhoudend materiaal in de bodem, vastgesteld. Op één locatie werden zeer hoge concentraties vastgesteld waarvoor een bodemsanering noodzakelijk is.

Tijdens dit bodemonderzoek werd historisch bodemonderzoek uitgevoerd om de mogelijke oorzaak van de verontreiniging te achterhalen. Hierbij werd oud kaartmateriaal vergeleken met de huidige situatie op het terrein.

Uit het onderzoek blijkt dat de baksteen-, kolengruis- en puinhoudende ondergrond het gevolg is van enerzijds het bouwrijp maken van een voormalig eiland omstreeks 1860 – 1879 (de voorzijde van de percelen aan de Begijnhoflaan) en anderzijds de demping van de Waldam in de periode 1948-1955 (achterzijde van de percelen). De juiste oorsprong van het materiaal dat hiervoor gebruikt werd, is niet gekend.

Rechts van deze deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van de activiteiten ter hoogte van de site aan de hand van enkele kaarten.

Omdat niet gekend is of op de andere percelen die werden opgehoogd verontreinigd zijn, werd beslist om een bodemonderzoek uit te voeren op de volledige locatie

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 1 september 2015. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 9 februari 2017.  U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Ter hoogte van deze locatie werden op elk perceel met niet-verharde oppervlakte, stalen genomen van de toplaag. Op meerdere percelen werden zware metalen (vnl. lood) vastgesteld.

De erkende bodemsaneringsdeskundige heeft een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd.
Er is een bodemsanering noodzakelijk voor twaalf percelen omdat de norm overschreden is waarbij mogelijk risico's aanwezig zijn bij contact met de bodem.

In afwachting van de bodemsanering voor de te saneren percelen en uit voorzichtigheid voor de andere percelen op deze locatie, worden de volgende gebruiksadviezen voorgesteld:

Algemeen:

  • was je handen na het tuinieren
  • breng geen grond uit de tuin in huis
  • laat kinderen geen grond in hun mond stoppen

Voor de moestuin:

  • was de groenten voor consumptie
  • verwijder de buitenste bladeren van kolen en bladgewassen zoals sla
  • schil of pel de knol- en bolgewassen

Deze gebruiksadviezen zijn voornamelijk van belang voor kinderen onder de 6 jaar, bij regelmatige blootstelling.

Naast de verontreiniging met lood werden over de volledige site overschrijdingen van de bodemsaneringsnorm voor PAK, minerale olie en zware metalen vastgesteld. Deze verhoogde concentraties worden gelinkt aan de (bak)steen-, kolengruis- en puinhoudende ondergrond, maar zijn niet van die aard dat verder bodemonderzoek of een bodemsanering noodzakelijk is.
In het grondwater werd de bodemsaneringsnorm voor geen enkele parameter overschreden.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Bodemsanering is er op gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.
De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging zoals hierboven beschreven wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er gesaneerd wordt, wordt bepaald in het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdende met de situatie op de grond. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake onder meer efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn dat de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

De uitwerking van het bodemsaneringsproject start in de loop van 2017.

De betrokkenen ontvangen een kennisgeving van de gekozen techniek waarbij zij de mogelijkheid krijgen om eventuele opmerkingen aan de OVAM over te maken.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringsprojecten.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen tijdig  over de start van deze werken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringswerken.

Wat is de planning?

De OVAM heeft aan erkend bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om een bodemsaneringsproject uit te werken in 2017.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen