Woonzone Eeklo Textielnijverheid

Aanleiding tot dit woonzoneproject

De stad Eeklo en de OVAM hebben op 3 juli 2012 een samenwerkingsverband ondertekend waarin is opgenomen dat de OVAM een woonzoneproject zal uitvoeren in Eeklo. Meer informatie over deze overeenkomst vindt u op http://www.ovam.be/eeklo

Naar aanleiding van deze overeenkomst werd door de bodemsaneringsdeskundige TEC NV, in opdracht van de OVAM en in samenwerking met de stad Eeklo, een lijst opgemaakt van mogelijke locaties die in aanmerking komen voor opname in het woonzoneproject. Uit de studie blijkt dat de textielnijverheid een belangrijke activiteit was in het verleden van de stad Eeklo.

De opstart van een bodemonderzoek op locaties die nu bewoond zijn en waar vóór 1995 activiteiten plaatsvonden die gelinkt zijn aan de voormalige textielnijverheid, was de eerste fase van het woonzoneproject.

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is opgesplitst in 8 locaties:

 • locatie 1: Balgerhoeke 114 – 120, tijdens het onderzoek uitgebreid met Balgerhoeke 122
 • locatie 2: Boelare 51 - 53
 • locatie 3: Dullaert 3 - 59
 • locatie 4: Kaaistraat 16 - 18
 • locatie 5: Paterstraat 38 - 40
 • locatie 6: Stationstraat 90 - 100, Visstraat 4 - 32 en Zuidmoerstraat 60 - 72, tijdens het onderzoek uitgebreid met Visstraat 13 en 15
 • locatie 7: Zandstraat 1 - 3 en Zuidmoestraat 167
 • locatie 8: Korte Moeie 49 - 51

De plannen waarop de locaties zijn aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone, vindt u bij de publicaties rechts van de pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

De stad Eeklo is in de 19de eeuw uitgegroeid tot een textielstad.

De activiteiten die er plaatsvonden waren ondermeer de productie van vlas, de productie en behandeling van wol, de productie van stoffen (weverijen), de behandeling en het verven van textiel, de productie en behandeling van konijnenvellen en -haren en de productie van vilt.

Op enkele locaties werden ook vergunningen afgeleverd voor metaalbewerking of opslag van brandstoffen.

Volgende activiteiten hebben op de 8 geselecteerde locaties plaatsgevonden:

 • locatie 1: een leerlooierij en ververij van konijnenvellen
 • locatie 2: een wolweverij met metaalbewerkingsplaats
 • locatie 3: een textielververij met textielveredeling, metaalbewerkingsplaats en opslag van brandstoffen
 • locatie 4: een textielververij en  -blekerij
 • locatie 5: een blauwververij
 • locatie 6: een textielververij met textielveredeling, metaalbewerkingsplaats en opslag van brandstoffen
 • locatie 7: een textielververij met textielveredeling
 • locatie 8: een textielververij en -blekerij

Deze activiteiten hadden, afhankelijk van de locatie, plaats in de periode tussen 1863 - 1980.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2014.  Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op1 april 2016. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Tijdens het bodemonderzoek werden locaties 1 en 6 uitgebreid met resp. 1 en 2 percelen. Deze percelen werden opgenomen in de site 'Woonzone Eeklo' via een besluit van de OVAM dat op 24 februari 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt informatie over dit sitebesluit op een andere webpagina. (http://www.ovam.be/woonzone-eeklo).

Het bodemonderzoek werd uitgevoerd op kosten van de OVAM. De bodemsanering voor locatie 2 zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Het siteonderzoek is afgerond.

Voor locatie 2 is een bodemsanering noodzakelijk. Het betreft een verontreiniging met minerale olie ter hoogte van de voormalige stoommachine en opslag van brandstoffen. De verontreiniging beperkt zich tot 1 perceel en is klein in omvang. Er is geen sprake van een risico voor mens of omgeving, maar omwille van de hoge concentratie aan minerale olie is een bodemsanering noodzakelijk. Dit wordt een beleidsmatige saneringsnoodzaak genoemd.

Voor de andere locaties is geen bodemsanering noodzakelijk. Er werd op meerdere locaties een verontreiniging met zware metalen en/of PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) vastgesteld, maar er is geen sprake van aanwijzingen dat deze historische verontreiniging een ernstige bedreiging vormt.

De verontreiniging wordt gelinkt aan puin in de bodem, mogelijk afkomstig van de voormalige gebouwen op het terrein of aanwezig in grond die werd aangevoerd om het terrein te nivelleren.

Ter hoogte van locaties 1 en 3 werd een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor kwik vastgesteld. Voor deze verontreiniging werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd, waarbij ook stalen genomen werden van groenten in een moestuin. Er gaat geen risico uit van de kwikverontreiniging. De OVAM adviseert aan eigenaars met een moestuin om de gebruiksadviezen over gezond tuinieren op de website http://www.gezonduiteigengrond.be/ toe te passen.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging met minerale olie, vastgesteld ter hoogte van locatie 2 wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering is er op gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er wordt gesaneerd, wordt bepaald in het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdende met de situatie op het terrein. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake onder meer efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

De uitwerking van het bodemsaneringsproject start in de loop van 2016.

De betrokkenen ontvangen een kennisgeving van de gekozen techniek waarbij zij de mogelijkheid krijgen om eventuele opmerkingen aan de OVAM over te maken.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringsprojecten

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen tijdig  over de start van deze werken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringswerken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.