Woonzone Gentbrugse Meersen

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone ligt aan de onpare zijde van de Koningsdonckstraat waar de privé-tuinen zich uitstrekken tot aan de Rietgracht.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

De woningen aan de Koningsdonkstraat in Gentbrugge zijn gelegen op een stukje Schelde-arm dat op het einde van de 19e eeuw van de rivier werd afgesneden. De oude rivierbedding werd opgevuld met stortmateriaal van diverse aard.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De OVAM en stad Gent hebben een samenwerkingsovereenkomst voor zowel dit woonzoneproject als voor een natuurinrichtingsproject dat vlakbij de woonzone is gelegen. Alle informatie over het natuurinrichtingsproject vindt u hier.

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 17 mei 2004 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Aan dit sitebesluit werd er ook een ministerieel besluit gekoppeld. U vindt de besluiten  bij de publicaties rechts op de pagina.

De OVAM heeft het bodemonderzoek volledig op eigen kosten uitgevoerd.

Voor deze woonzone werd het bodemonderzoek afgerond in maart 2006.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten

In de bodemstalen komen verhoogde waarden voor aan zware metalen, minerale olie en benzo(a)pyreen. Deze stoffen zijn kenmerkend voor het puin in de opvullaag. De plaatsen waar concentraties vastgesteld zijn die de bodemsaneringsnormen overschrijden, komen voor op een heterogene manier: ze zijn onregelmatig verspreid over de site.

Modelberekeningen die rekening houden met de specifieke situatie in de Koningsdonkstraat toonden aan dat de blootstelling aan de gemiddelde gemeten concentraties geen gezondheidsrisico geeft. Er moet dus niet gesaneerd worden. Omdat er plaatselijk toch verhoogde waarden voorkomen, gaf de OVAM wel een aantal adviezen mee om de blootstelling verder te verminderen. In het grondwater werden voor enkele zware metalen plaatselijk beperkte overschrijdingen aangetroffen van de bodemsaneringsnormen. Deze aanrijkingen vormen geen enkel risico voor de gezondheid.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.

 

 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
sites@ovam.be
dossiernummer 20619

Bodemsaneringsdeskundige
Haskoning Belgium nv