Woonzone Kouterwijk - Sint-Amands

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 119 percelen gelegen aan de Leerlooierslaan, Kapelkouter, Kapellelaan, Molenkouter, Spoorweglaan, Sportlaan, Scheldelaan, Kuitegemstraat, Borgstraat en Kadettenstraat in Sint-Amands.

Alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de plaats van de woonzone was er vroeger een leerlooierij en een meststoffenverwerkingsbedrijf.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 19 september 2005 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek werden in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Voor bijna alle percelen is een bodemsanering is noodzakelijk, zowel in het vaste deel als in het grondwater. Dit omdat er zeer sterk verhoogde waarden aan zware metalen werden vastgesteld. In het grondwater heeft de bodemverontreiniging zich ook buiten de woonzone verspreid.

Bodemsanering

Voor bijna alle percelen is er een bodemsanering uitgevoerd in het vaste deel van de grond. Voor het grondwater is er nog steeds een monitoring lopende waarbij de kwaliteit van het grondwater op regelmatige basis geëvalueerd wordt.

De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging zoals hierboven beschreven wordt door de OVAM uitgevoerd

Veiligheidsmaatregel en gebruiksadvies

Voor alle gronden is er een verbod om op enigerlei wijze grondwater te onttrekken uit de bovenste 25 meter van de bodem, met uitzondering van de onttrekkingen die gebeuren in het kader van de bodemsanering. Het is verboden om grondwater aan te wenden voor menselijk of dierlijk gebruik.

Voor de gronden waar er een sanering van het vaste deel van de aarde werd uitgevoerd, moet de gesaneerde leeflaag te allen tijde in stand gehouden te worden. Uitzondering hierop zijn graafwerken voor het eventueel bouwen van een woning, zwembad,... Indien hierbij dieper wordt gegraven dan de gesaneerde laag, dan moet dit gebeuren conform de Vlarebo-wetgeving onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen  U kunt ook de OVAM contacteren.