Woonzone Puurs

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 66 gronden, verspreid over 31 locaties in Puurs.

Een overzichtsplan waarop de 31 locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Er werden diverse activiteiten uitgevoerd zoals een garagewerkplaats, benzineopslag, kunststof- en metaalverwerking, een kopergieterij, een tankstation, een naftabergplaats, een carrosseriebedrijf, een garagewerkplaats. Op de lijst met de betrokken percelen bij de publicaties rechts van deze pagina, vindt u welke activiteit op elke grond werd uitgevoerd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 8 september 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek wordt op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De eventuele sanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd. De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

Voor de locaties 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 en 31 is het site-onderzoek afgerond. Er is geen bodemsanering noodzakelijk.

Voor de andere locaties is het siteonderzoek nog lopend.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

Contactgegevens eigenaars en gebruikers

De OVAM vraagt aan de eigenaars en gebruikers van de betrokken percelen om hun contactgegevens en informatie over hun grond aan de bodemsaneringsdeskundige Sweco Belgium over te maken.