Woonzone Sint-Baafskouter in Gent/Sint-Amandsberg

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 37 gronden in de Herlegemstraat, de Jos Verdegemstraat, de Kriekerijstraat en de Oscar Colbrandtstraat in Gent/Sint-Amandsberg. Een plan met daarop de locatie  en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Alle percelen liggen aan de rand van een voormalige stortplaats voor huisvuil. De stortactiviteiten vonden plaats van 1930 tot begin jaren '70. Aan de rand van de stortplaats werden er al woningen gebouwd tussen 1950 en 1960.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 16 maart 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en conform verklaard op 7 juni 2016.  U vindt dit sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones.

Wat zijn de resultaten?

Deellocaties 1 en 2 in de zone Herlegemstraat

In deze zone werd slechts in één boring wat puin vastgesteld. Verder wijst niets erop dat er in deze zone zou gestort zijn. Nergens wordt de bodemsaneringsnorm overschreden. Bijgevolg is er voor deze gonden geen bodemsanering noodzakelijk.

Deellocaties 3, 4 en 5 in de zone Oscar Colbrandtstraat, Jos Verdegemstraat en Kriekerijstraat

Voor 11 gronden in deze zone was een bodemsanering noodzakelijk. Deze bodemsanering was nodig omdat de concentraties lood die aanwezig waren in de bovenste laag van de grond, een risico vormden. De bodemsanering werd uitgevoerd in het najaar van 2016. De bovenste 70cm werd afgegraven en vervangen door propere grond. Er kan terug zonder zorgen in de tuin gespeeld en gewerkt worden. Ook groenten en fruit kunnen geteeld worden.

Enkel het volgend gebruiksadvies geldt voor deze gronden: In het kader van de regeling grondverzet zijn er beperkingen tot het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij graven in de bodem, dieper dan 70cm, is het aangewezen om maatregelen te nemen om de blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen.  U kunt ook de OVAM contacteren.