Woonzone 'Stationslaan' in Zemst

Waar is de woonzone gelegen?

In deze woonzone in Zemst zijn de gronden met adres Stationslaan nrs 67, +67, 69/71, 73, 75 en 77 opgenomen.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de jaren '50 werd ter hoogte van deze gronden huishoudelijk afval gestort. Vanaf de jaren '60 werden woningen gebouwd op deze gronden. Door afval te storten, kan er onder andere een verontreiniging met zware metalen en polyaromatische koolwaterstoffen ontstaan.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De  gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 17 juni 2015.  Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 2 januari 2017. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend.

Op de grond aan de Stationslaan zn, werd er geen bodemverontreiniging vastgesteld.

Verder werd er verspreid over de locatie verhoogde waarden aan PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) en verschillende zware metalen vastgesteld. Op de gronden aan de Stationslaan +67 en 77, werden er ook verhoogde waarden aan minerale olie vastgesteld. Deze verhoogde waarden vormen echter geen ernstige bodemverontreiniging waardoor er bijgevolg geen bodemsanering noodzakelijk is.

Er werd nergens een bodemverontreiniging in het grondwater vastgesteld.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt ook de OVAM contacteren.