Woonzone voormalig gipsstort Paepedaelen in Rumst (Reet)

 

Aanleiding van dit woonzoneproject

De gemeente Rumst heeft een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren op haar grond aan de Kleine Paepedaelenlaan in Reet (perceel met de vijver en het grasveld). De aanleiding voor dit bodemonderzoek was de overdracht van dit perceel naar aanleiding van de aanleg van de N171. Daarnaast werd ook op de buurpercelen, in het kader van een onteigening, een bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (Antwerpen).

In de bodemonderzoeken werd vastgesteld dat er een stortplaats aanwezig is en dat verder bodemonderzoek noodzakelijk is.
De gemeente werd vrijgesteld van dit onderzoek. De OVAM neemt het over. 

Bij de start van het bodemonderzoek, werden luchtfoto's opgezocht van de voormalige gipsstortplaats. Wanneer op deze luchtfoto's een recente kaart wordt geplaatst, blijkt dat de voormalige stortplaats zich niet enkel bevindt ter hoogte van het recreatiegebied, een plaats waar momenteel de N171 wordt aangelegd, maar ook ter hoogte van de tuinen van woningen aan de 's Herenbaan en aan de Kleine Paepedaelenlaan die grenzen aan het recreatiedomein van de gemeente.

De OVAM heeft dan ook beslist om het bodemonderzoek voor de stortplaats uit te breiden tot alle percelen die gelegen zijn op de voormalige stortplaats.

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen in Reet, aan de Kleine Paepedaelenlaan 2 tot 28 en 's Herenbaan 270 tot 312 in Rumst (Reet).

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie bevond zich een kleigroeve die werd uitgebaat door Briquetteries et Tuileries Réunies de Boom NV in de periode van 1955 tot 1970.  Gedurende deze periode werden op diverse plaatsen in deze regio kleiputten gevuld met gips. In 1971 werd de reeds met gips opgevulde put overgedragen aan de gemeente Rumst.

Hoe pakte de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 10 oktober 2014 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het bodemonderzoek werd uitgevoerd op kosten van de OVAM.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het bodemonderzoek werden, verspreid over de hele site, stalen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater genomen. Er werden analyses uitgevoerd voor diverse parameters. Daarnaast werd de contour van de voormalige stortplaats verder verfijnd.

In de grondstalen werden verhoogde concentraties aan zware metalen en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) vastgesteld. De verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische verontreiniging omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door gebruik van onzuivere aanvulgrond en stenen. De verontreiniging wordt niet gelinkt aan het gipsafval. Het gips werd vastgesteld vanaf 30 cm diep of dieper. Op sommige bewoonde percelen werd geen gips vastgesteld in de grondstalen, in tegenstelling met wat leek op de luchtfoto's uit de exploitatieperiode.

Een kaart met de contour van de stortplaats vindt u rechts bij publicaties.

Er werd geen asbest vastgesteld tijdens het bodemonderzoek.

In het grondwater worden zware metalen en ionen vastgesteld. Deze verhogingen worden gelinkt aan de aanwezigheid van gips.

Zowel de verhoogde waarden in het vaste deel van de aarde als in het grondwater vormen geen aanwijzingen van een ernstige bodemverontreiniging voor mens of milieu.

Verdere maatregelen, zoals verder bodemonderzoek of een bodemsanering, zijn niet noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.