Woonzone 'Voormalig tankstation Nafta nv' in Wijnegem

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen aan de Turnhoutsebaan 139 tot 155, inclusief de Bijlweg achter deze percelen, in Wijnegem.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de betrokken percelen bevond zich in de periode van 1978 tot eind jaren '80 een tankstation, geëxploiteerd door NAFTA NV. In 1992 werd het terrein van het voormalige tankstation verkaveld en verdeeld in 11 loten (woonhuizen met tuin) en een openbare weg 'Bijlweg'.

Hoe pakken de gemeente Wijnegem en de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 13 december 2013 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina.

De gemeente Wijnegem heeft dit bodemonderzoek gefinancierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Er werden verspreid over het terrein en ter hoogte van de mogelijke verontreinigingsbonnen zoals bijvoorbeeld het pompeneiland en de opslagtanks, stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater.

Er werden verhoogde waarden aan PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) en aan zware metalen vastgesteld, maar de bodemsaneringsnormen zijn niet overschreden.

De verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische verontreiniging omdat zij veroorzaakt zijn door onzuiver aanvulmateriaal ten tijde van de ingebruikname van het terrein als tankstation eind jaren 1970 en onzuivere aanvulgrond ten tijde van de bouw van de woonhuizen. Verder bodemonderzoek of de uitvoering van een bodemsanering is niet nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM of de gemeente contacteren.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 59639

Gemeente Wijnegem
Mevrouw Ineke Smet
03 288 21 57
ruimtelijke.ordening@wijnegem.be

Bodemsaneringsdeskundige
ABO NV