Woonzone 'Voormalige kabelslagerij' in Dendermonde

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 67 percelen gelegen aan de Hof ter Bremtstraat 54 tot 58, de Kwintijnpoort zn en de nummers 4, 8, 13 tot 27, 28 tot 86 en 100, de Prinsenmeers zn en 2 tot 32 en en 61 tot 75, de Noordlaan zn, en de Sint-Onolfsdijk zn in Dendermonde.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van 1825 tot 1970 was er op deze locatie een kabelslagerij actief. Begin jaren 1980 werd de locatie verkaveld om er woningen op te bouwen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 19 augustus 2014 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd op 16 augustus 2017 conform verklaard.

U vindt dit sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

In het verleden werden er al een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd op deze locatie. Op een deel van de percelen van de site wisten we al dat er een bodemsanering moest gebeuren vanwege het grondwater. Het site-onderzoek heeft de grondwaterverontreiniging met VOCl (vluchtige organische chloorverbindingen) bevestigd en verder in kaart gebracht. Voor 41 percelen uit de site en 11 percelen buiten de site is er bodemsanering noodzakelijk. Op 6 percelen werd de bron van de verontreiniging vastgesteld die zich verder verspreid heeft op de overige percelen.

Verspreid over het terrein stelden we in het vaste deel van de aarde licht verhoogde waarden aan zware metalen, minerale olie en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) vast. Hiervoor is er geen bodemsanering noodzakelijk.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De vastgestelde bodemverontreiniging zoals hierboven beschreven wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering richt zich op het realiseren van een betere bodemkwaliteit.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er wordt gesaneerd, bepaalt het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdend met de specifieke situatie. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken waarbij onder andere efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten in rekening worden gebracht. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn dat de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

Het bodemsaneringsproject is reeds conform verklaard.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen nadat de OVAM een aannemer heeft geselecteerd die beschikt over de nodige erkenningen en ervaring met de vooropgestelde bodemsaneringstechniek (dit conform de specifieke wetgeving voor overheidsopdrachten). Tijdens dit informatiemoment wordt ook de datum van de start van de werken meegedeeld en praktische informatie uitgewisseld.

De bodemsaneringswerken startten in september 2018.

Gebruiksadviezen

In afwachting van de bodemsanering vragen wij u rekening te houden met de volgende gebruiksadviezen:

  • Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging te beperken.
  • Het is aangewezen om het grondwater niet te gebruiken als drinkwater of voor persoonlijke hygiëne.
  • Het is aangewezen om het grondwater niet te gebruiken voor de tuin of het vee. Een industriële toepassing zonder het uitvoeren van een risico-evaluatie is eveneens niet aangewezen.
  • Bij het gebruik van het grondwater voor doeleinden, zoals een warmtepomp of een geothermische installatie, is het aangewezen om maatregelen te nemen ter bescherming van het systeem.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.