Woonzone voormalige stortplaats 'De Both' aan de Weverstraat en Dreefstraat in Wichelen

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 21 kadastrale percelen gelegen aan de Weverstraat en de Dreefstraat in Wichelen

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie was er vroeger een zandwinning aanwezig die opgevuld werd met stortmateriaal.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

Elf percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 28 november 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek bleek dat de activiteiten ook op 10 andere percelen werden uitgevoerd.
Er werd een nieuwe site gedefinieerd en het besluit van de OVAM werd op 5 oktober 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U vindt beide sitebesluiten rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is afgerond.

Algemene uitleg over de woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

De bodemsaneringsdeskundige heeft stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater.
Er werd verontreiniging vastgesteld met ondermeer zware metalen en PAK in het vaste deel van de aarde en met benzeen in het grondwater.
Een uitgebreide risico-evaluatie toonde aan dat er geen sprake is van een ernstige bedreiging.
Een bodemsanering is dan ook niet noodzakelijk.

Er werden afhankelijk van het perceel, gebruiksadviezen voorgesteld bij een wijziging van het gebruik van het terrein, bij het graven in de gronden of bij het onttrekken en/of gebruik van grondwater.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen .  U kunt ook de OVAM contacteren.