Woonzone 'Voormalige textielfabriek in Mariakerke' in Gent

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen in de Flanelstraat 19, 21, 23, 25, 27-32 en 34-36, de Gérard Willemotlaan 62-65 en 67-69 en de Julienne De Vetterstraat 1-11 (oneven) in Mariakerke.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Ter hoogte van deze locatie was vanaf 1924 het textielbedrijf Teintures et Apprêts de Mariakerke gevestigd, later Textiles de Mariakerke genoemd. In dit bedrijf gebeurde de behandeling van textiel zoals het verven en bereiden van weefsels in katoen, wol, vlas en zijde. In 1956 werd een vergunning afgeleverd voor het verder exploiteren van een katoen- en kunstzijdeweverij voor het westelijk deel van het terrein. Het oostelijke deel van de voormalige textielfabriek werd na 1956 afgebroken en zijn er woningen en een speelplein gekomen. Het westelijke deel van de textielfabriek werd verder geëxploiteerd na 1965 en nadien is op deze plaats nog de drukkerij Van Melle uitgebaat voordat er woningen werden gebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 1 september 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het siteonderzoek wedrd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is afgerond. U vindt het sitebesluit rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over de woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er werden stalen van de grond en het grondwater genomen, verspreid over de site.
Er werden verhogingen voor zink, koper en benzo(a)pyreen vastgesteld, te wijten aan de aanwezigheid van puin. Hiervoor was geen verder onderzoek noodzakelijk.
De norm voor vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl) werd overschreden in het vaste deel van de aarde en in het grondwater.
Deze verontreiniging werd verder in kaart gebracht en er werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd, waarbij ook stalen van de binnenlucht werden geanalyseerd.
De concentraties zijn lager dan in voorgaande bodemonderzoeken.

Op basis van dit bijkomend bodemonderzoek en een uitgebreide risico-evaluatie besluit de deskundige dat er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn.
Er is geen bodemsanering noodzakelijk.

Voor enkele percelen worden volgende gebruiksadviezen voorgesteld:

  • Code GA1: In het kader van de regeling grondverzet zullen er beperkingen zijn tot het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij graven in de bodem is het aangewezen om maatregelen te nemen om de blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.
  • Code GA2 (waar het grondwater verontreinigd is): Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Het is aangewezen om het grondwater niet te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater, gebruik in de tuin of voor een industriële aanwending. Bij een toepassing zoals een warmtepomp is het aangewezen om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen.
  • Code GA3 (waar verontreiniging in de toplaag aanwezig is): Het is niet aangewezen om een moestuin aan te leggen, dieren te kweken of de bestaande verharding te verwijderen. Bij de wijziging van het terreingebruik, zoals afbraak of nieuwbouw, het uitvoeren van boringen of aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen de mogelijke risico’s te (laten) evalueren.
  • Code GA4: Bij de herontwikkeling van het terrein met een bestemmingswijziging is het aangewezen een nieuwe risico-evaluatie uit te voeren.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.