Woonzone voormalige stortplaatsen in Wielsbeke

Waar is de woonzone gelegen?

De gronden van de voormalige stortplaatsen zijn gelegen op de volgende twee locaties :

  • locatie 1: aan de Beukenlaan
  • locatie 2: aan de Eerste-Linieregimentstraat in Wielsbeke.

Locatie 1 aan de Beukenlaan bestaat uit vijf percelen, locatie 2 aan de Eerste-Linieregimentstraat bestaat uit twee percelen.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Het site-onderzoek spitste zich toe op de historische activiteiten van de voormalige stortplaatsen. Momenteel zijn de betrokken percelen bewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 23 mei 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het site-onderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is afgerond.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Besluit kadastrale percelen 358F, 359N2, 359P2, 359R2, 359S2 (locatie 1):

Er werden stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater, verspreid over de locatie. In 1 meetpunt werd de bodemsaneringsnorm overschreden voor zware metalen (nikkel en zink). In het grondwater werden op verscheidene locaties de richtwaarde/bodemsaneringsnorm overschreden voor zware metalen en BOD/COD. Deze verontreinigingen worden gerelateerd aan het voormalige gebruik van de locatie als stortplaats voor huishoudelijk afval en worden beschouwd als historisch. Er is geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging aanwezig. Verder onderzoek was niet noodzakelijk. Er zijn bijgevolg geen verdere maatregelen noodzakelijk.

Besluit kadastrale percelen 115F en 115D (locatie 2):

Er werden stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater, verspreid over de locatie. Er worden concentraties boven de richtwaarde en/of bodemsaneringsnorm vastgesteld voor zware metalen, PAK’s en minerale olie in het vaste deel van de aarde evenals zware metalen en COD in het grondwater. Deze verontreinigingen worden gerelateerd aan het voormalige gebruik van de locatie als stortplaats voor huishoudelijk afval en worden beschouwd als historisch. De verontreiniging met zware metalen werd verder onderzocht en in kaart gebracht. Na de afperking van deze verontreiniging werd een risico-evaluatie uitgevoerd die aantoonde dat deze verontreiniging geen humaan, ecotoxicologisch of verspreidingsrisico inhield. Een sanering is bijgevolg niet noodzakelijk. Bij het graven in gronden of de (her)aanleg van ondergrondse leidingen dient rekening gehouden te worden met de aangegeven gebruiksadviezen.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen.  U kunt ook de OVAM contacteren.