Woonzones Roeselare - Rondekomstraat-Gasthuisstraat

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie is gelegen aan de Gasthuisstraat 1 tot 5 en aan de Rondekomstraat 7 tot 35 (oneven nummers) in Roeselare.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

De aanleiding van dit woonzoneproject is de vaststelling van verontreiniging met zware metalen op de percelen aan de grens met het terrein aan de Rondekomstraat 1. Deze verontreiniging werd vastgesteld in een ander woonzoneproject.

Uit verder onderzoek in het gemeentelijke archief blijkt dat het terrein van deze woonzone werd opgehoogd vóór 1934, het jaar dat de woningen gebouwd werden. Er werd teruggevonden dat er, voordat de Ronde Kom werd aangelegd in 1883, een steenbakkerij met een kleiput aanwezig was. Vermoedelijk dateert de ophoging, die tot een diepte van 3-4 m werd vastgesteld, van de periode na de stopzetting van de steenbakkerij en de aanleg van de Ronde Kom.
 

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De  gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 28 november 2016.
Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 22 maart 2018. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er werden bodem- en grondwaterstalen genomen verspreid over deze locatie. Er werd een verontreiniging met zware metalen en met PAK in het vaste deel van de aarde vastgesteld. Deze verontreiniging wordt gelinkt aan de opvulling van een kleiput vóór 1934.

Voor de verontreiniging met PAK was geen verder bodemonderzoek noodzakelijk.

De verontreiniging met zware metalen diende verder in kaart gebracht te worden. Tijdens dit bijkomend bodemonderzoek werd vastgesteld dat de verontreiniging ook aanwezig was op twee buurpercelen van de site.

De verontreiniging met zware metalen dient op zes percelen gesaneerd te worden omdat de beleidsmatige saneringsnorm voor cadmium werd overschreden en de bodemverontreiniging een humaan risico vormt. Het betreft de percelen met kadastrale perceelnummers 332S4, 332T4, 332K4, 332E4, 352/02S6 en 352/02Y6.

Voor de andere percelen is geen bodemsanering noodzakelijk.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging zoals hierboven beschreven wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering is erop gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er wordt gesaneerd, wordt bepaald in het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdend met de situatie op de grond. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken onder meer inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

De uitwerking van het bodemsaneringsproject start in de loop van 2018 door de bodemsaneringsdeskundige Envirosoil NV.

De betrokkenen ontvangen een kennisgeving van de gekozen techniek waarbij zij de mogelijkheid krijgen om eventuele opmerkingen aan de OVAM over te maken.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Hier vindt u meer informatie over bodemsaneringsprojecten.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaarde bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen tijdig over de start van deze werken.

Hier vindt u meer informatie over bodemsaneringswerken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u een antwoord op enkele algemene vragen.