Zaventem - Lambroekstraat - Gassite voormalige karton- en papierfabriek met als nevenactiviteit gasproductie

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Lambroekstraat in Zaventem. De site omvat negen kadastrale percelen. U vindt een gedetailleerd plan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Voor 1853 was er ter hoogte van deze locatie al een gashouder aanwezig. Hierin stockeerde men verlichtingsgas om de karton- en papierfabriek te verlichten. In 1865 werd een vergunning aan de heer Ainé Laroche verleend. In 1938 breidde men de fabrieksactiviteiten uit maar de gashouder verdween. 

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige karton- en papierfabriek met als nevenactiviteit gasproductie, Langbroekstraat Zaventem'. In deze site werd de straatnaam foutief aangeduid als zijnde de Langbroekstraat, deze dient echter gelezen te worden als Lambroekstraat zoals aangeduid op het detailplan. Op 28 november 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit, en een lijst met de betrokken percelen terug bij de publicaties.

Deze site-aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u, na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad, uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een site-onderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat er bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze. Meer uitleg hierover vindt u via onderstaande link.

Klik hier voor meer info over woonzones.

Omdat gasfabrieken eenzelfde type verontreiniging vertonen en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor meer info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Uit deze (beperkte) onderzoeksinspanningen blijkt dat enkel de bodemsaneringsnormen voor arseen in het grondwater beperkt zijn overschreden. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel is het site-onderzoek in opmaak. We onderzoeken de bodemkwaliteit op de percelen van de voormalige gassite. De bodemsaneringsdeskundige neemt in de eerste plaats bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van de risicozones. Dat zijn bijvoorbeeld de gashouders en de productiezones. Hij neemt ook stalen in de niet-risicozones. Zo krijgt hij een beeld van de volledige site. Indien de deskundige verontreiniging aantreft, brengt hij deze gedetailleerd in kaart en bekijkt de OVAM of een bodemsanering noodzakelijk is.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Kristel Declercq

Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO