Bodemattest aanvragen

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

BELANGRIJK BERICHT VOOR HOUDERS VAN EEN LOPENDE REKENING!

Kostprijs

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 55 euro voor een volledig kadastraal perceel en 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2021. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 55 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.

In toepassing van artikel 217 van het VLAREBO wordt het bedrag van de retributie voor het bodemattest tweejaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Dit betekent dat de retributie op datum van 1 juni 2021 werd verhoogd van 54 euro naar 55 euro per kadastraal perceel en van 218 euro naar 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Bodemattest als burger, particulier of bedrijf aanvragen

U heeft verschillende mogelijkheden om uw bodemattest aan te vragen:

  • Via de woningpas en dit voor gronden in uw eigendom en indien er een gebouw op aanwezig is. De aanvraag en aflevering verloopt volledig digitaal. Het bodemattest wordt dus niet via de post verzonden. U zult het bodemattest na verwerking van uw aanvraag in de toepassing van de Woningpas zelf kunnen raadplegen. Hou rekening met een aflevertermijn van 14 kalenderdagen indien de OVAM geen gegevens van de betrokken grond heeft. Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen digitaal beschikbaar gesteld.
  • Via het webformulier: voor alle gronden waarvoor u een bodemattest wenst. De aanvraag gebeurt digitaal maar de aflevering is per post.

Het is ook mogelijk om een bodemattest op papier aan te vragen en dit via het aanvraagformulier voor bodemattesten. Evenwel raden we dit af. In vele gevallen ontbreken er gegevens of zijn de ingevulde gegevens niet leesbaar of fout opgenomen. Dit zorgt voor bijkomende vragen en aldus voor onnodige vertraging voor het afleveren van een bodemattest. Dit bodemattest wordt u per post bezorgd.

Bodemattest digitaal aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een online aanvraag van bodemattesten het meest efficiënt. De houders van een lopende rekening vragen bodemattesten aan via het webloket en ontvangen het digitaal als pdf. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.  Dit wordt dan ook veelvuldig gebruikt door de notaris, makelaar en de bodemdeskundige.

 
Als houder van een lopende rekening kan u daarnaast het webformulier gebruiken indien uw aanvraag voor het bodemattest:
  • een openbaar domein is;
  • een deel van een kadastraal perceel;
  • een kadastraal perceel waarvan u reeds beschikt over een kadastrale legger EN kadastraal plan maar nog niet gekend is in de databank van OVAM.

Nieuw webloket voor de aanvraag van een bodemattest

In de loop van september 2021 introduceert de OVAM een nieuw webloket voor de aanvraag van bodemattesten. In tegenstelling tot het huidige webloket, dat enkel toegankelijk is voor houders van een lopende rekening, zal in het nieuwe webloket elke organisatie een bodemattest kunnen aanvragen, zowel voor een éénmalige als frequente bodemattestaanvraag.

In het nieuwe webloket verandert onder andere de werkwijze van betaling. Het lopende rekening-model wordt vervangen door een winkelmand-model. Er zal dus niet langer meer gewerkt worden met de lopende rekeningen.

In het winkelmand-model zullen twee betalingsopties mogelijk zijn:

  • eenmalige betalingen;
  • betalingen middels domiciliëring. De instelling voor de domiciliëring moet eenmalig gebeuren door de aanvrager. Nadien kunnen bodemattesten worden aangevraagd zonder de bankkaartcode telkens opnieuw op te geven.

BELANGRIJK BERICHT VOOR HOUDERS VAN EEN LOPENDE REKENING!

Dit betekent dat het resterende saldo zal terug gestort worden aan elke houder van een lopende rekening voor de aanvraag van een bodemattest. Wij beschikken echter niet over de rekeningnummers waarop het resterende bedrag mag teruggestort worden. 

Wij vragen u, als houder van een lopende rekening voor de aanvraag bodemattest, om vóór 1 oktober 2021 via het huidige webloket het rekeningnummer op te geven waarop het resterende saldo van  de lopende rekening kan worden teruggestort.

Wat moet u doen?

U logt in op het huidige webloket voor de aanvraag van een bodemattest. U ziet vervolgens het bericht over de lopende rekening. Hierbij vindt u een invulveld waarin u het rekeningnummer opgeeft waarop het resterende bedrag moet worden overgeschreven. Het opgegeven rekeningnummer moet voldoen aan de MOD97 (https://www.iban.nl/iban/iban-controle-mod-97-berekening/). Om dit rekeningnummer te bevestigen klikt u vervolgens op ‘Opslaan’.

Nog interessant voor u

Wij voorzien één maand overlap waarbij u bodemattesten kunt aanvragen zowel in het oude als in het nieuwe webloket. Tijdens deze periode willen we streven naar een ‘uitdoving’ van de lopende rekening. Het bedrag op deze rekening wordt kleiner zodat de som die moet terugbetaald worden minder groot is. We vragen om geen grote bedragen meer over te schrijven net vóór het nieuwe webloket wordt gelanceerd, uiteraard zonder de normale werking van het kantoor negatief te beïnvloeden.

Van zodra het nieuwe webloket in gebruik is, zal het niet meer mogelijk zijn geld bij te storten op de lopende rekening. Het geld van de lopende rekening wordt teruggestort voor het einde van het jaar.

Een openbaar domein is de enige uitzondering waarvoor geen bodemattest zal kunnen worden gevraagd via het nieuwe webloket. De aanvraag van het bodemattest zal nog steeds moeten gebeuren via het webformulier.

Het zal ook nog steeds mogelijk zijn een bodemattest op papier aan te vragen en dit via het aanvraagformulier voor bodemattesten. De betaling gebeurt via een éénmalige storting.

Bodemattest voor een deel van een perceel aanvragen

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel

De procedure rond overdracht van delen van kadastrale percelen en voorbeeldfiguren vindt u op deze pagina bij publicaties.

Indien u een bodemattest wenst voor een deel van het kadastrale perceel, gebruik dan het papieren aanvraagformulier bodemattest dat u HIER kan vinden.

Bent u houder van een lopende rekening en wenst u een bodemattest aan te vragen voor een deel van het kadastrale perceel, gebruik dan het webformulier dat u HIER kan vinden.

Vergeet in dat geval zeker niet het kadastraal plan toe te voegen waarop het betrokken deel van het kadastraal perceel is weergeven. Evenals de Lambertcoördinaten van de overeenstemmende hoekpunten (zoals opgelegd door de federale overheid Financiën).

Aflevertermijn van de bodemattesten

Indien de OVAM geen gegevens heeft van de betrokken grond, wordt het bodemattest binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd.

Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen afgeleverd.

Om even stil bij te staan

  • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
  • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.
  • De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen.
 
Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

 
Ook interessant voor u