Bodemattest aanvragen

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Kostprijs

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 55 euro voor een volledig kadastraal perceel en 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2021. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 55 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.

In toepassing van artikel 217 van het VLAREBO wordt het bedrag van de retributie voor het bodemattest tweejaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Dit betekent dat de retributie op datum van 1 juni 2021 werd verhoogd van 54 euro naar 55 euro per kadastraal perceel en van 218 euro naar 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Bodemattest als burger, particulier of bedrijf aanvragen

U heeft verschillende mogelijkheden om uw bodemattest aan te vragen:

 • Via de woningpas en dit voor gronden in uw eigendom en indien er een gebouw op aanwezig is. De aanvraag en aflevering verloopt volledig digitaal. Het bodemattest wordt dus niet via de post verzonden. U zult het bodemattest na verwerking van uw aanvraag in de toepassing van de Woningpas zelf kunnen raadplegen. Hou rekening met een aflevertermijn van 14 kalenderdagen indien de OVAM geen gegevens van de betrokken grond heeft. Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen digitaal beschikbaar gesteld.
 • Via het webformulier: voor alle gronden waarvoor u een bodemattest wenst. De aanvraag gebeurt digitaal maar de aflevering is per post.

Het is ook mogelijk om een bodemattest op papier aan te vragen en dit via het aanvraagformulier voor bodemattesten. Evenwel raden we dit af. In vele gevallen ontbreken er gegevens of zijn de ingevulde gegevens niet leesbaar of fout opgenomen. Dit zorgt voor bijkomende vragen en dus voor onnodige vertraging bij het afleveren van een bodemattest. Dit bodemattest wordt u per post bezorgd.

Bodemattest digitaal aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een online aanvraag van bodemattesten het meest efficiënt. De houders van een lopende rekening vragen bodemattesten aan via het webloket en ontvangen het digitaal als pdf. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.  Dit wordt dan ook veelvuldig gebruikt door de notaris, makelaar en de bodemdeskundige. Opgelet!: in oktober wordt een nieuw webloket bodemattestaanvragen gelanceerd. Meer informatie hierover onderaan deze pagina.

Als houder van een lopende rekening kan u daarnaast het webformulier gebruiken indien uw aanvraag voor het bodemattest:

 • een openbaar domein is;
 • een deel van een kadastraal perceel;
 • een kadastraal perceel waarvan u reeds beschikt over een kadastrale legger EN kadastraal plan maar nog niet gekend is in de databank van OVAM.

Bodemattest voor een deel van een perceel aanvragen

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel

De procedure rond overdracht van delen van kadastrale percelen en voorbeeldfiguren vindt u op deze pagina bij publicaties.

Indien u een bodemattest wenst voor een deel van het kadastrale perceel, gebruik dan het papieren aanvraagformulier bodemattest dat u HIER kan vinden.

Bent u houder van een lopende rekening en wenst u een bodemattest aan te vragen voor een deel van het kadastrale perceel, gebruik dan het webformulier dat u HIER kan vinden.

Vergeet in dat geval zeker niet het kadastraal plan toe te voegen waarop het betrokken deel van het kadastraal perceel is weergeven. Evenals de Lambertcoördinaten van de overeenstemmende hoekpunten (zoals opgelegd door de federale overheid Financiën).

Aflevertermijn van de bodemattesten

Indien de OVAM geen gegevens heeft van de betrokken grond, wordt het bodemattest binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd.

Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen afgeleverd.

Om even stil bij te staan

 • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
 • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om vooraf een bodemattest aan te vragen.
 • De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen.

Een nieuw webloket voor bodemattestaanvragen

In de loop van oktober lanceert de OVAM een nieuw webloket voor het aanvragen van bodemattesten.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

 • Het aanmelden bij het webloket bodemattestaanvragen, gebeurt niet meer via gebruikersbeheer van de OVAM, maar via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

  De Vlaamse overheid biedt een online platform dat u toelaat om te bepalen wie namens uw onderneming of organisatie toegang heeft tot een online toepassing en wat die persoon in die toepassing voor uw onderneming of organisatie mag doen. U kunt voor een groot aantal toepassingen de gebruikers en hun toegangsrechten op één plaats beheren. Dit online platform is het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

  Aanmelden in het webloket bodemattestaanvragen zal voortaan gebeuren via e-ID of Its’ me.
  Elke medewerker van een organisatie zal, mits de juiste rechten, alle aanvragen van zijn organisatie kunnen raadplegen.

  Een handleiding wordt ter beschikking gesteld.
   

 • De lopende rekening wordt afgeschaft en vervangen door het winkelmandmodel. In het winkelmandmodel zullen twee betalingsopties mogelijk zijn:
  • eenmalige betalingen;
  • betalingen middels domiciliëring. De instelling voor de domiciliëring moet eenmalig gebeuren door de aanvrager. Nadien kunnen bodemattesten worden aangevraagd zonder de bankkaartcode telkens opnieuw op te geven.

   Om gebruik te maken van een domiciliëring / SEPA Direct Debit (SDD) moet er eerst een SDD-mandaat ondertekend worden. Met dit mandaat geef je de toestemming aan OVAM om je rekening te debiteren, via een domiciliërings-model. Eenmaal het mandaat is ingesteld, kunnen bodemattesten aangevraagd worden, zonder dat een bankkaart en code opgegeven moet worden. OVAM zal bij elke aanvraag een SDD-transactie initiëren bij de bank en zo automatisch je rekening debiteren.

   Het instellen van een SDD-mandaat gebeurt door het uitvoeren van een allereerste betaling. De rekening waarmee deze betaling wordt uitgevoerd, zal de rekening zijn dewelke gedebiteerd wordt tijdens alle volgende bodemattestaanvragen. De eerste betaling zal voor twee zaken zorgen: de betaling van de aangevraagde bodemattesten en de goedkeuring van het SDD-mandaat. De eerste betaling moet dus gebeuren door een rekeninghouder die gemandateerd is om een betaling uit te voeren op de rekening (via bancontact of kredietkaart). Je ontvangt een email met de bevestiging en een link naar het ondertekende mandaat. De betaling van alle volgende bodemattesten verloopt vanaf nu automatisch.

   Het is dus niet noodzakelijk om voorafgaand een formulier in te vullen of te ondertekenen. Het opstellen en ondertekenen van het mandaat verloopt via een aantal kliks in het vernieuwde webloket. Dit webloket zal beschikbaar komen vanaf oktober 2021.
    
 • Er is een kaartcomponent toegevoegd aan het webloket. U kan zoeken op adres of perceelnummer om een perceel toe te voegen aan het winkelmandje. U kan ook één of meerdere percelen selecteren op de kaart. 
   

  Alvorens het perceel toe te voegen aan het winkelmandje wordt nagegaan of het perceel bestaat volgens kadaster. Er kan geen bodemattest aangevraagd worden voor een gemuteerd perceel.
  Het adres van de grond wordt opgevraagd bij het CRAB (adressenregister). Indien geen adres gekend worden postcode en gemeente getoond. Het is niet mogelijk om het adres te wijzigen. 
   
 • Er is ook de mogelijkheid om bodemattesten via een lijst van perceelnummers (middels cvs-bestand) aan te vragen. Dit is vooral handig bij het opvragen van een groot aantal bodemattesten.
   
 • Bij de eerste release kunnen enkel bodemattesten aangevraagd worden voor kadastrale percelen. In oktober/november voorzien we een tweede release waarbij het ook mogelijk zal zijn om bodemattesten aan te vragen voor delen van percelen. De aanvrager kan op de kaart zelf een deel van een perceel intekenen. Het is mogelijk om meerdere gebieden in tekenen. Naast zelf intekenen kan ook een bestand worden ingeladen. Dit bestand kan een csv-bestand zijn met XY-coördinaten of een shape-file.
   
 • Aanvragen van een bodemattest voor openbare domeinen kunnen niet in het nieuwe webloket. De aanvraag zal voorlopig nog moeten gebeuren volgens de huidige procedure (via het webformulier/papieren aanvraag). Gezien de lopende rekeningen worden afgeschaft moet de betaling gebeuren via een eenmalige storting.
   
 • Als de aanvraag volledig is behandeld, worden de bodemattesten in een zip-bestand naar het opgegeven notificatie e-mailadres verstuurd. Deze functionaliteit is beperkt tot 10 bodemattesten per aanvraag om de bestandsgrootte te beperken. De bodemattesten kunnen ook steeds gedownload worden in het webloket. 
   
 • De debetnota wordt per aanvraag afgeleverd. Ook creditnota’s, indien van toepassing, worden opgesteld.
   
 • Naast een bodemattest aanvragen is er nog steeds een overzichtslijst van alle aanvragen. De zoekparameters zijn uitgebreid. De zoekparameters zijn geen exacte match, u hoeft dus niet een volledig perceelnummer in te geven. Hoe exacter uw zoekparameter, hoe kleiner het zoekresultaat. U kan ook zoeken op een combinatie van zoekparameters.
   
 • Details van elke aanvraag (aanvraagnummer, kenmerk, datum aanvraag, debetnota, overzicht gronden, prijs, …) worden in een detailscherm getoond.

Is er een overgangsperiode?

Jawel, het oude webloket zal nog even beschikbaar zijn zodat elke organisatie voldoende tijd heeft om over te schakelen. We vragen om geen grote bedragen meer over te schrijven vlak voor we met het nieuwe loket in productie gaan, zonder de normale werking van het kantoor negatief te beïnvloeden uiteraard.

Het uitschakelen van het oude webloket zal gebeuren in twee fases.

 • Gedurende 1 maand kunnen bodemattesten aangevraagd worden in beide webloketten. Tijdens deze maand willen we streven naar een ‘uitdoving’ van de lopende rekening. Het bedrag op deze rekening wordt kleiner zodat de som die moet terugbetaald worden minder groot is.

  Na deze overgangsmaand worden de lopende rekeningen uitgeschakeld en zal het niet meer mogelijk zijn om bodemattesten aan te vragen in het oude webloket. 
   

 • Het oude webloket blijft gedurende 1 jaar beschikbaar in een alleen-lezen modus zodat aangevraagde bodemattesten beschikbaar blijven en kunnen worden gedownload. Aanvragen uitgevoerd via het oude webloket worden niet overgezet naar het nieuwe webloket. Vindt u een aanvraag niet in de overzichtslijst van het nieuwe webloket, check dan zeker ook eens in het oude webloket. Misschien deed u de aanvraag daar. 

Terugstortingen van de lopende rekening

Het resterende saldo van de lopende rekening zal terug gestort worden aan elke houder van een lopende rekening voor bodemattestaanvragen. We verwachten dit af te ronden voor het einde van het jaar.

Om dit te kunnen doen, hebben we de rekeningnummers nodig waarop het resterende bedrag mag teruggestort worden. Het opvragen van deze rekeningnummers is inmiddels gestart.

Hebt u uw rekeningnummer nog niet opgegeven, doe dit dan snel.

Log hiervoor in op het huidige webloket voor bodemattestaanvragen. U ziet vervolgens het bericht over de lopende rekening. Hierbij vindt u een invulveld waarin u het rekeningnummer opgeeft waarop het resterende bedrag moet worden overgeschreven. Het opgegeven rekeningnummer moet voldoen aan de MOD97 (https://www.iban.nl/iban/iban-controle-mod-97-berekening/). Om dit rekeningnummer te bevestigen klikt u vervolgens op ‘Opslaan’.

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

 
Ook interessant voor u